2107 Het meerjarendrama van de NVWA

Mijn vakantievoorbereidingen werden ruw verstoord door het verschijnen van de meerjarenagenda van de NVWA. Hoopvol bladerde ik door de tekst heen die een groep 8 leerling niet zou misstaan, om de laatste wijze woorden van de scheidend interim Inspecteur Generaal  Maarten Ruys tot mij te nemen.

Op pagina 9 van dit slappe verhaal dat doorregen is van ambtelijk nietszeggend gezwam rolde ik van mijn stoel van het lachen. De foto uit 2018 heeft men weer geplaatst! De foto met de controleur food die zo’n beetje alle hygiëneregels aan zijn laars lapt waar de hele voedingsmiddelenindustrie mee werkt. Naar aanleiding van die foto destijds heb ik een column geschreven die niet in de smaak viel bij de IG (Inspecteur Generaal) Rob van Lint.  Deze column is alsnog geplaatst onder nummer 1813. Zie hieronder.

Dit is de hele foto uit 2018 die opnieuw geplaatst is in de meerjarenagenda van 2021. Kennelijk vindt men dit een mooi werkplaatje…Bron: meerjarenagenda NVWA

De NVWA als duiventil
Het wil maar niet vlotten om een leider te vinden die het langer uithoudt dan een paar jaar, zo kan er nooit een consistent beleid opgezet en uitgevoerd worden. Het blijft dan bij fraaie dure rapporten schrijven.
Ir. C.J.W. (Wim) Schreuders 2009 – 2013, 3 jaar en 4 maanden, begint eigen adviesbedrijf
Dr. Ir. H. (Harry) Paul 2013 – 2017, 4 jaar
Drs. R.J.T. (Rob) van Lint 1 juli 2017 – 11 maart 2020, 2 jaar en 9 maanden
Drs. M.A. (Maarten) Ruys a.i. 1 mei 2020 – 30 mei 2021, 13 maanden als interimmer/consultant
Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker vanaf16 augustus 2021 (Geschatte THT 3 jaar)

De denkfout van academische titels
Veel bedrijven denken dat werknemers met academische titel automatisch goede leiders zijn en vooral in staat zijn om menselijke perikelen te doorgronden. Niets is minder waar, deze groep vormt zo’n beetje de slechtste managers die men kan inhuren.  Academici denken weliswaar op een hoger abstractieniveau maar empatisch gezien sluiten zij zelden aan bij hun ondergeschikten. Zij spreken doodeenvoudig niet de taal van de straat. Daar waar het échte werkvolk van de NVWA al ploeterend hun werk goed probeert te doen. Zelfs hun opleidingen voor NVWA controleurs food moeten tenminste HBO niveau hebben en het liefst bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling. Helaas spreken die HBO beroepsopleidingen waar een controleur naartoe wordt gestuurd nauwelijks de taal van de straat. Bovendien duren die opleidingen meerdere jaren. Er zijn voldoende particuliere praktijkopleidingen waar de controleur zeer adequaat kennis kan opdoen met betrekking tot ingrediënten, misleiding en opkomende voedselveiligheids risico’s. Voor deze zaken hoef je niet bij de HBO instellingen aan te kloppen. Die lopen snel een jaar of zes achter wat lesstof betreft. Bovendien zijn veel leerkrachten van HBO beroepsopleidingen chronisch lui. Zolang er geen prikkel bestaat om het vakgebied bij te houden zal hier niet snel verandering in komen. (Para) medici en zorgverleners bijvoorbeeld moeten aantoonbaar blijvend vakstudies, symposia en thema dagen volgen anders raken zijn hun BIG (Beroepen Individuele Gezondheidzorg) registratie kwijt. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Wat zegt de meerjarenagenda ons?
Helaas helemaal NIETS. Er wordt niet gesproken over hoeveel jaren dit plan zich uitstrekt en er wordt zelfden iets SMART geformuleerd. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Er wordt geen enkele KPI (Kritische Prestatie Indicator) genoemd. In het jaarplan 2021 wordt deze term voorzichtig driemaal genoemd, zonder kengetallen.

Hier volgen enige citaten uit dit verhaal:

 • Het geeft de richting aan die we op willen…
 • Het is een levend document: bij belangrijke politieke keuzes of ingrijpende ontwikkelingen passen we de meerjarenagenda aan…
 • We brengen ontwikkelingen en risico’s altijd in kaart op basis van betrouwbare kennis -van eigen experts en van externen…
 • Consistent en transparant../.. Ook communiceren we over het resultaat… {Na twee jaar wordt er eindelijk gerapporteerd of moeten journalisten oneindig lange WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)  trajecten afleggen}.
 • Nieuwe producten en rages (met soms nog onbekende veiligheidsrisico’s) komen vaak snel op de markt. Daarom informeren we consumenten ook over waarop zij zelf kunnen letten…

De lezer kan niet anders concluderen dat dit een flutstuk is, dat het ‘dweilen met de kraan open’ beleid alleen maar versterkt. Jammer weer.

Wat moet er gebeuren naar mijn idee om het schip van de Dienst weer vlot te trekken?

 • Durf fouten toe te geven, wees vlotter in de communicatiestijl. Loopgraven communicatie past alleen politici die zich niet aan water durven branden
 • Rapporteer inspectiegegevens binnen vier weken en geef indien nodig de verbeterpunten weer die de ondernemer heeft doorgevoerd
 • Zorg voor goede praktijkopleidingen vooral voor diegene die in de food sector werken
 • Zorg dat alle medewerkers weer plezier in hun werk krijgen. Momenteel is de verzuring op zeer hardnekkige manier toegeslagen en de loopgraven zijn al gegraven voor de nieuwe IG.
 • Ontvlecht de organisatie in de vier hoofddomeinen: Food, Dieren, Producten en Planten
 • Zorg dat er één ministerie de NVWA onder haar hoede gaat leiden. Niet LNV en VWS.
 • Politici zijn per definitie zwakke managers die vasthouden aan de drie kernwaardes:
 • Selectief geheugenverlies
 • Geen kennis van zaken
 • Goed kunnen liegen

En dan het jaarplan van 2021 van december 2020
Het ziekteverzuim.
Opeens lijkt men zich ervan bewust dat de onvrede binnen de Dienst leidt tot een hoog ziekteverzuim. Een getal dat angstvallig geheim wordt gehouden. Ik schat dat dit ver boven de 10% ligt. Wel geeft men aan dat men dit jaar dit verzuim met 0,8% wil terugdringen, ondermeer door de toepassing van de methode Falke en Verbaan.

Falke & Verbaan is als marktleider in inzetbaarheidstrajecten gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. Dat doen wij middels consultancy, strategisch advies en leren en ontwikkelen. Ons doel: het verlagen van verzuim, het optimaliseren van de inzetbaarheid en vergroten van productiviteit van medewerkers.
Dit bedrijf kan stevig aan de bak, zo te lezen.

Daarnaast erkent men het probleem van de pensioneringen en de opname van PAS dagen. (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren). Dit is een riante overheidsregeling waarbij tot 14,8% werkuren en salaris ingeleverd kunnen worden. De pensioenopbouw, vakantie- en WW rechten blijven in tact.

Opleidingen
Voor medewerkers in de vleesketen worden extra middelen ingezet om: de basisvoorwaarden voor het goed functioneren van de organisatie in te regelen, zoals structureel teamoverleg en ruimte voor intervisie, intercollegiale toetsing en opleidingen.
Hier wordt NIETS gezegd.

Aannemende dat deze dame een medewerkster van de NVWA is valt er veel op te merken over de opgerolde mouwen. Die kunnen vuil en vreemde delen opvangen die ongemerkt in of op het product kunnen vallen. Draag correcte kleding, vooral als je op de foto mag! Bron: Jaarplan NVWA december 2020

ICT
Een langslepend overheids probleem. De Horeca App werkt nauwelijks en de informatievoorziening naar buiten toe is bar en boos. WOB verzoeken worden zo lang mogelijk getraineerd zodat die hun actualiteitswaarde verliezen. Slecht beoordeelde bedrijven staan lang aan de schandpaal terwijl zij alláng de verbeterpunten doorgevoerd hebben en die herbeoordeeld zijn door de Dienst.

Dit is wat het jaarplan zegt over ICT:
Onvoldoende informatiepositie en ICT-facilitering
De NVWA werkt aan verbetering van de informatiepositie en vernieuwing van de IV/ICT-ondersteuning. Als onderdeel van de herbezinning (18 september 2020) is een IV/ICT-actieplan opgesteld aan de hand waarvan gewerkt wordt aan ICT verbeteringen. De eerste resultaten van dit actieplan zijn inmiddels opgeleverd.
Over 14 dagen zijn wij 2 weken verder. ZZzzz.

Hopelijk is men goed beschermd tegen ransomware aanvallen. De NVWA loopt een hoog risico omdat er zeer veel vanuit externe locaties gewerkt wordt.

De KPI’s!
Een groot lichtpunt in dit plan is dat men met KPI’s werkt. (Kritische Prestatie Indicatoren) Beetje jammer dat er geen cijfers achter gehangen worden. Die komen nog zeker.

Ik wens de inkomend IG Gerard Bakker alle heil en sterkte toe. Hopelijk geniet hij nu van zijn vakantie totdat hij op 16 augustus 2021officieel aangesteld wordt.

Het maakt niet uit wat er over mij geschreven wordt, zolang het maar niet waar is.

Geef een reactie