Levervoorwaarden

Algemene voorwaarden van Scienta Nova.

Gevestigd te Zeewolde. KvK  Zwolle nr. 76842878
BTW nr. NL-003141789B54

Artikel 1. Definities

Onder gebruiker wordt verstaan: De gebruiker van deze algemene voorwaarden. Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van gebruiker.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al de aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden ver-strekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereen-komstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeen-komst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, merknamen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden vermenigvuldigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 4 weken in acht te nemen.

2. Indien gebruiker aannemelijk kan maken dat er reeds kosten voor de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt zoals reserveringskosten en dergelijke dan kunnen deze in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

–Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

–Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

2. Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal deze worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien de gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en materialen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient conform wettelijke regels te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag  rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Niet tijdige betaling

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

Buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,00

2. Indien gebruiker aantoont kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor incasso, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

3. Gebruiker kan bij verzuim van betaling de werkzaamheden staken. Dit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft onverminderd bestaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De gebruiker zal in redelijkheid al het mogelijke doen om de opdracht conform de overeenkomst te voltooien.

Indien de gebruiker aansprakelijk gesteld wordt, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigd honorarium-gedeelte.

4.  Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5. Eigendommen van gebruiker zoals elektronische hulp-middelen die ten tijde van een voorval die schade veroorzaakt op het terrein van de opdrachtgever aanwezig waren dienen te zijn gedekt door de schadeverzekering van de opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Voorbeelden zijn: ziekte, natuurgeweld, onverwachte omstandigheden, quarantaines of een epidemie. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder ook begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Bij ziekte zal gebruiker trachten voor vervanging zorg te dragen, indien zulks niet mogelijk is dan wordt de opdrachtgever onverwijld hiervan in kennis gesteld. De rechten en plichten van gebruiker en opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel  te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6. Indien gebruiker op een locatie buiten Nederland noodgedwongen in quarantaine moet als gevolg van overheids- en of lokale  verordeningen zal de opdrachtgever de extra verblijfkosten, de gederfde uren, medische controles, hotel- en verblijf en eventueel extra reiskosten voor haar rekening nemen.

7. Indien gebruiker bij terugkeer in Nederland in quarantaine moet is dat voor eigen rekening.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijzing en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Scienta Nova of worden op verzoek toegezonden.

Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Versie: 1 januari 2021, vervangen die van 1 januari 2020

English delivery terms:

Delivery terms of Scienta Nova

Located in Zeewolde, Netherlands

Chamber of Commerce number 76842878 located in Zwolle, the Netherlands

VAT number: NL-003141789B54

Clause 1. Definitions

User is defined as the user of these delivery terms. A buyer is the one who is doing business with the user.

Clause 2. Field of application of these terms

1. These terms apply for any offer and any agreement between user and a buyer where the user has certified that these are applicable, except when both parties confirm explicitly and in writing to deviate from these conditions.

2. These terms also apply on all agreements with the user where third parties should be involved for the execution of the order given.

Clause 3. Quotations

1. All quotations are not binding, except when a date for acceptance is mentioned.

2. Quotations made by the user are valid for 30 days, except when another time span is mentioned. User is only bonded to his quotation when the acceptance in writing by the buyer takes place within the 30-day period of validity.

3. The prices mentioned are exclusive local taxes, like VAT, except when mentioned explicitly.

Clause 4. Execution of the agreement

1. User shall execute the agreement to the best of his knowledge and in accordance to the requirements of good professional skills and based on the knowledge currently available.

2. When necessary for a good execution of the agreement, the user is entitled to have certain parts executed by third parties.

3. The buyer takes care that all necessary data the user has requested or those data of which the buyer reason-ably understands that these are necessary for a good execution of the order are submitted in time to the user. In case these data, necessary for a good execution of the order, cannot be given in time to the user, he has the right to suspend the execution of the agreement. Any costs incurred by such a delay may be invoiced to the buyer against the usual rate applicable.

4. User cannot be held responsible for damage of any kind, whatsoever, in case the user has used incorrect of incomplete data, except when the incorrectness or incompleteness could have been knowable at that time.

5. If the user has agreed that the order will be executed in phases, the user is entitled to suspend the execution of the parts, which belong to a subsequent phase, till the buyer has approved the previous phase in writing.

Clause 5. Duration of the contract; execution term

1. The agreement will be entered for unlimited time, except when both parties agree explicitly and in writing differently.

2. When within the contract a time span is agreed for completion of certain activities, this is never a fatal time period. When the execution term is exceeded the buyer has to default the user in writing.

Clause 6. Alteration of the agreement

1. When during execution of the agreement it is apparent that for a proper execution it is necessary to alter or extend the scope of activities, both parties will change the agreement in mutual understanding accordingly.

2. When both parties agree to alter or to add items on to the agreement, the completion date of the execution may change because of this. The user shall notify the buyer as soon as possible.

3. In case the alteration of extension of the agreement will have consequences, financially or quality wise, the user will notify the buyer in advance.

4. In case a fixed fee has been agreed, the user will indicate to what extent the change or extension of the agreement will change the amount of the fee.

5. At variance with clause 3 the user will not charge any extra cost, in case the changes and extension of the scope of activities is the result of circumstances he can be accounted for.

 

Clause 7. Confidentiality

Both parties are subject to confidentiality of all confidential information they have obtained from each other or from a third source. Information is confidential when the other party indicates this as such, of when it is apparent by the kind of information.

Clause 8. Intellectual property

1. Without prejudice to what is mentioned in clause 7 of these delivery terms, the user reserves the rights and authority which is due to him on the grounds of the copy-right.

2. All documents, like reports, advices, designs, brand names, sketches, drawings, software and the like, are exclusively meant to be used by the buyer and may not be reproduced, multiplied, disclosed to third parties or made public by any means without written consent of the user.

3. User reserves the right to use the acquired knowledge for other purposes, provided no confidential information will be submitted to third parties.

Clause 9. Cancellation

1. Both parties may cancel the agreement in writing. Both parties need to observe a term of notice of at least 4 weeks.

2. In case the user can make plausible, there costs al-ready have been made for the execution of the agreement like reservations and such, these costs may be invoiced to the buyer.

Clause 10. Dissolvement of the agreement.

1. The outstanding financial claims may be surrendered immediately in the following cases:

-When after concluding the agreement the user has good reasons to assume that the buyer cannot fulfil its financial obligations.

-In case that user has asked for a down payment or other security, the fulfilment of these securities is not forth-coming.

2. In the above-mentioned cases the user is entitled to suspend the agreement, or dissolve the agreement, with-out affecting the rights of the user to claim compensation for damages.

Clause 11. Defects; Complaint term.

1. The buyer should notify complaints over the job performance in writing within 8 days of discovery and within 8 weeks after completion of the job at the latest.

2. In case the complaints are well grounded, the user will perform the activities yet as agreed, unless the buyer can prove this is useless. The buyer should state the latter in writing.

3. In case the agreed services cannot be carried out or will be useless, the user will be liable within the limitation of clause 15

Clause 12. Fee

1. For offers and agreements in which a fixed fee is offer-ed or agreed, the paragraphs 2, 5 and 6 of this clause apply. In case no fixed fee has been agreed the paragraphs 3, 4, 5 and 6 of this clause will apply.

2. Both parties may agree on a fixed fee when establishing an agreement. The fixed fee is exclusive local taxes, like VAT.

3. In case no fixed fee has been agreed, this will be established based on the working hours spent in reality. The fee will be calculated according to the usual hourly tariff of the user, which is applicable within the period when the work has been carried out with the exception when a different hourly tariff has been agreed.

4. Budget price calculations are excluding local taxes, like VAT.

5. For projects with a total time span exceeding 4 weeks the incurred costs may be invoiced periodical.

6. In case the user agrees with the buyer a fixed fee or fixed hourly rate, the user is entitled to raise the fee or hourly rate. User may pass the increase on in higher prices, provided that the user can prove that there has been a significant raise in prices of such like wages and materials.

Clause 13. Payment terms

1. Payment according the Dutch law within 30 days after invoice date in the currency specified, free of banking charges and by means specified by the user.

2. After expiration of 30 days after invoice date the buyer is in default; from that time the buyer has to pay an interest of 1% per month over the outstanding amount, with the exception when the statutory interest, as indicated by the Dutch government is higher, this will be applied.

3. In case of bankruptcy, liquidation or letter of licence (Chapter 11 in the USA), of the buyer, all outstanding amounts and invoices of the user will be due for payment immediately.

4. Payments done by the buyer will in the first place be used for settlement of the outstanding interest and costs in the first place and in the second place the invoices which are longest due for payment, even if the buyer states that the settlement is meant for an invoice of later date.

Clause 14. In case of late payment

1. When the buyer is in default or does not pay one or more of the outstanding invoices, all reasonable costs, incurred by reaching an out of court settlement of the debts are to be paid by the buyer. In any case the following collecting charges are due:

Overall out of court costs of 15% of the main sum with interest added with a minimum of € 150,00

2. In case the user can prove that reasonable other costs have been made for collecting the debt, these costs are due for payment too.

3. User is entitled to stop the activities in the case  a severe outstanding payment. In writing this will be confirmed. All payment obligations remain unchanged.

Clause 15. Liability

The user shall do in reasonable terms all the best to complete an order in compliance to the agreement. In case the user will he held liable, liability will be limited as follows:

1. The liability of the user will be, as far as the insurance company coverage applies, limited to the reimbursement given by the insurance company.

2. In case the insurance company does not cover the liability of does not reimburse the user, the liability of the user is limited to the invoice amount of the agreement and only that part of the order on which the liability applies.

3. In deviation to the statement in the above paragraph 2 of this article, in case of a contract with a time span of longer than 6 months, the liability will be limited to the fee over the last six months.

4. User never is liable for damages as a consequence of the mishap.

5. Properties of the user like electronic equipment, which are present on the premises, or terrain of the buyer during the calamity causing damage, must be covered by the insurance of the buyer.

Clause 16. Force majeure

1. Force majeure is defined in these general terms, next to legal definitions and jurisprudence as all external causes, foreseen or unforeseen, uncontrollable by the user, which disables the user to fulfil its obligations. Examples are: illness, natural disasters, unforeseen circumstances, quarantines or an epidemic. Including labour disputes, strikes in the company of the user included.

2. User is entitled to appeal to force majeure when circumstances prevents further fulfilment, is applicable after the moment the user had to fulfil his agreement.

3. In case of illness for whatever reason, the user will try to arrange replacement, if this is not possible the buyer will be notified immediately. The terms of the agreement will remain unchanged in force.

4. In case of a force majeure the obligations of the user will be suspended. When the period in which force majeure takes place exceeds 2 months, both parties are entitled to cancel the agreement without the obligation of a financial settlement.

5. In case the user has fulfilled some part of his obligations before the force majeure or can only fulfil part of his obligations due to force majeure, he is entitled to invoice the fulfilled part or the part, which could have been fulfilled. The buyer is obliged to settle the invoice like it is a separate contract. This does not apply when the fulfilled part or the part, which could have been fulfilled, has no autonomous status.

6. In case the user is forced to undergo a quarantine outside The Netherlands as result of governmental or local measures, the buyer will reimburse the extra staying cost, the lost working hours, medical checks, hotel and stay and possible extra travel costs.

7. In the case of quarantine upon re-arrival in The Netherlands these costs are for the user.

Clause 17. Applicable law

On any agreement between user and buyer, Dutch law is applicable.

Clause 18. Alteration and deposit of the general terms.

These general terms are a translation of the original terms as posted on the website. On request a copy can be sent.

Applicable is the latest version of terms available at the date of the agreement.

Version: January 1st 2021, replaces those of January 1st  2020.

Geef een reactie